Haber Detayı
07 Aralık 2021 - Salı 17:16 Bu haber 52 kez okundu
 
MHP Anayasa Mahkemesine kafayı taktı
Meclis Genel Kurulunda, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında MHP parti gurubu adına söz alan Feti Yıldız'ın hedefinde Anayasa Mahkemesi vardı
Siyaset Haberi


Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları beğenmeyen ve verilen kararların yanlı olduğunu iddia eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını istemişti. Bahçeli'nin bu isteği  bugünkü bütçe görüşmeleri sırasında MHP tarafından tekrar gündeme taşındı 

Meclis Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını eleştiren Feti Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Anayasa Mahkemesinin kurulması ve yaygınlaşması yoğun hak ihlalleri sebebiyle büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasına rastlamaktadır. Ancak, biz de Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve serüveni çok daha farklıdır. Cumhuriyet döneminde Anayasa Mahkemesi düşüncesinin ilk öncüsü Aziz Atatürk'ün "fikir babam" dediği büyük Türkçü, Turancı Ziya Gökalp'tır. Aralık 1922 tarihli Küçük Mecmua dergisinin "Yüce Mahkeme" başlıklı yazısında yasaların Anayasa'ya uyguluğunun merkezî bir yargı organı eliyle denetlenmesi düşüncesini toplumla paylaşır. Burada kuruluş sebeplerini, Yassı Ada mahkemelerini, ilk üye seçimlerini uzun uzun anlatmaya gerek duymuyorum. Anayasa Mahkemesi, 27 Mayıs darbesinin ardından 61 Anayasası'na giren bir kurumdur.

Avrupa Birliği ülkelerinin hiç birinde bizimkine benzer anayasa mahkemesi kurumu yoktur. İngiltere ve Hollanda'da esasen anayasa mahkemesi yoktur; Amerika'da kanunların anayasaya uygunluğunu genel mahkemeler denetler.

Yapısı, yargılama usulleri, görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslara baktığımızda, anayasa değişikliğini şekil yönünden; kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesini şekil ve esas yönünden inceler, Anayasa'ya aykırı olup olmadığına bakar; siyasi patilerin kapatılma davasına bakar ve mali denetimini yapar; hak ihlalleri sebebiyle bireysel başvuruları karara bağlar; Anayasa'da belirtilmiş olan kişileri görevleriyle ilgili işledikleri suçlar sebebiyle Yüce Divan sıfatıyla yargılar; Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi kararlarına karşı yapılan başvuruları da karara bağlar; geçtiğimiz yıl bunu sık sık gördük. Görüldüğü gibi Anayasa Mahkemesi, birbirinden değişik çok önemli konularda yargılama ve denetleme yapmakta, kararlar vermektedir. Anayasa Mahkemesini, Anayasa'ya ve kendi kuruluş kanunlarına aykırı karar tesis ettiğinde denetleyecek bir kurum maalesef yoktur. Bu boşluk zaman zaman yerel mahkemelerce görev gasbı nedeniyle yokluk kurumuna başvurularak doldurulmaya çalışılmaktadır ancak bu sıhhatli bir yol değildir. Anayasa Mahkemesinin kararları tartışılabilir, bilimsel olarak eleştirilebilir ancak bu kararlar kesindir; yasamayı, yürütmeyi, yargıyı, idareyi, herkesi bağlar.

Bireysel başvurularda Anayasa Mahkemesinin işlevi ancak hak ihlali kararı vermekle sınırlıdır. Kararın sonuçlarına ilişkin yetki diğer anayasal kurumlara aittir. Hak ihlali saptanması hâlinde Anayasa Mahkemesinin yetkisi ancak yetkili mahkemeye karar suretini gönderip sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekenin yapılmasına hükmetmektir ancak uygulamamızda maalesef bunun dışına çıkıldığını sık sık görüyoruz. Yani demem o ki Anayasa Mahkemesi yerindelik denetimi yapamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar veremez. Yeniden yargılama yapılmasında eğer hukuki yarar yoksa başvurucu lehine tazminata hükmeder ya da yargılamanın yenilenmesi yoluna gider. Oysa gördüğümüz şudur: Özellikle tutuk hâlinin incelenmesinde resmen delil değerlendirmesi yapılmaktadır; bu, yetkisinin aşılmasıdır bize göre. Haksız tutukluluk iddiaları da dâhil olmak üzere bireysel başvuru incelemesi sırasında kanun gereği kesin şekilde delil değerlendirmesi yapamaz. Ama yine, uygulamada çok sık görüyoruz, Anayasa Mahkemesi toplanıyor, bir karar hakkında olumlu ya da olumsuz kararı, gerekçeli karar da yazılmadan, gerekçeli karar açıklanmadan kamuoyuyla paylaşıyor. Bu hem kuruluş kanununa hem de Anayasa'mıza aykırı bir tutumdur, bundan derhâl vazgeçmelidir. Anayasa Mahkemesi kararlarıyla konuşulmalıdır.


Demokrasinin olmazsa olmazı elbette kuvvetler ayrılığıdır. Ancak bu kuvvetler ayrılığı her zaman yürütme tarafından ihlal edilmez. Burada bir iki örnek vereceğim size. Yani yargısal aktivizm bazen yasama organının etkisizleşmesiyle, bazen yasama kararlarının iptaliyle, bazen de yasama organının yerine geçilmesi suretiyle karşımıza çıkmaktadır. Anayasa Mahkemesinin bazı kararlarıyla, üyelerinin bazı eylemleriyle güncel siyasete taraf olduğu bilinen bir husustur. Yine, bu mahkeme milletin seçtiklerinin kararlarına karşı eğer devamlı surette karar alıyorsa orada millet egemenliğinden çok, yargıçlar yönetimi hâkimdir ve esasen mahkemenin hukuk kuralı koyma konusunda teorik olarak demokratik meşruiyeti yoktur. Anayasa Mahkemesinin bir anlamda yasama yetkisinin kullanıma ortak olması sonucunu da doğuran kararlar, ülkemizin dışında da görülmektedir, bu önemli bir demokrasi sorunudur ve Gazi Mecliste bu konular konuşulmalıdır. Her zaman aynı şeyleri tekrar ederek bir adım ileri gidemeyiz, sadece kendimizi tekrarlarız. Hukuk normu koyma, mahkeme meselesi, muhakeme meselesi değil, irade ve iktidar meselesidir; bu hiç unutulmamalıdır, bu yetki de milletin seçilmiş temsilcilerine aittir. Anayasa Mahkemesi bazı kararlarında seçilmiş organların üzerinde tahakküm kuran, kürsüden yasa yapan mahkeme konumuna düşmektedir. Değerli milletvekilleri, yorum yoluyla ya da yasama yetkisinin üstüne çıkarak karar kılması, kabul edilecek bir husus değildir.

 

Süreyi de ekonomik kullanmak için- Anayasa Mahkemesinin birkaç kararından bahsetmek istiyorum: Bildiğiniz gibi, Cumhuriyet Halk Partisinin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından çıkarılan 8 Kasım 2016 tarihli 6755 sayılı OHAL Yasası'nın bazı maddelerinin iptal istemini karara bağladı. Bu kararda 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün bastırılmasında adli ve idari önlemlerle kanun hükmünde kararname kapsamında karar alan ve görevini yerine getiren kamu görevlilerinin hukuki, idari, mali sorumluluğunun olduğunu hükmetti. "Burada cezai sorumluluğu da var." diye Cumhuriyet Halk Partisi müracaat etmişti ama cezai sorumluluğunu kabul etmedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yle mücadelede önemli kararların altına imza atan kamu görevlilerine tazminat ve rücu davalarının yolu açıldı. Yani bir milletvekili çıkıp bütün konuşmasını Anayasa Mahkemesinin kuruluşuna ve… Garip karşılayabilirsiniz ama bu çok örnek bir tutumdur, örnek bir karardır ve maalesef toplumumuzda da bu konu tartışılmadan geçmiştir. Yani vatanı koruyan, her türlü fedakârlığı yapan, gecesini gündüzüne katan insanların yaptığı hizmeti alkışlamamız, taltif etmemiz yerine onlara yargı yolu açıldı. Anayasa Mahkemesine 2012'den bugüne bireysel başvuruda 330 bin 324 müracaat yapıldı, yine bunlardan 276 bini karara bağlandı.

Hukuk meselesi matematik gibi çözülür -burada hukukçu arkadaşlar var- yani aynı davada aynı sonuçlar alınır. Benzer davalarda benzer sonuçların olması hukukun emredici kuralıdır. Ama biz bakıyoruz, başvurucunun unvanına göre, davanın özelliklerine göre ele alınıp çok kısa sürede sonuçlandırılan bireysel başvurular vardır. Ben biliyorum, meslekte olduğum yıllarda müracaatlarımıza üç senede, dört senede cevap alamıyorduk ama maalesef, bir unvan varsa, bir örgütün elemanıysan, milletvekiliysen senin dosyan on beş yirmi günde karara bağlanıyor; sonra da buraya çıkıp halkçılıktan, eşitlikten, özgürlükten bahsediyoruz maalesef.

Bildiğiniz gibi, Anayasa Mahkemesinin bir de kanunda yazılı kişileri Yüce Divan sıfatıyla yargılamak için bir ceza mahkemesi görevi vardır. Yarısı veya yarısından fazlası hukuk eğitimi almamış, hayatında hiç hâkimlik yapmamış kişilerden oluşan bir mahkeme nasıl olur da Yüce Divan sıfatıyla yargılamasını yapacaktır? İşte bütün bunlara, bu problemlere çözüm bulmak için Milliyetçi Hareket Partisi 100 maddelik bir anayasa hazırlamış ve milletimizle genel esaslarını paylaşmıştır. Burada, siyasi parti kapatma davaları, Yüce Divan yargılamaları "Yüce Divan" adıyla kurulacak bir mahkemeye verilecektir.

Yine, siyasi parti kapatma davalarını burada tekrarlamak istemiyorum, 1924 yılından yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasından Çiftçi Partisine, İslam Partisine gelene kadar Bakanlar Kurulu, ceza mahkemesi kararı, sıkıyönetim mahkemeleri vesair mahkemeler kararıyla kapatılan partiler vardır ancak 1966 yılından beri bu görev Anayasa Mahkemesine verilmiştir.

Ülkemizde bugün itibarıyla 120'nin üzerinde siyasi parti vardır. Bu partilere ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Hangisine sorsanız "Aziz Türk milletine en iyi hizmeti ben vereceğim." diyor. Neredeyse erken kalkan siyasi parti kuruyor. Biz bunların amacını biliyoruz, bunlara genel ad olarak da "pazarlık partileri" diyoruz. Bunların demokrasiyi yozlaştırmaktan başka da hiçbir görevleri yok.

Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı anayasadan ben birkaç başlık paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz başlangıç kısmı anayasanın temel felsefesini belirler. Yine, dört kısım, 100 maddeden oluşan bu anayasa teklifimiz "Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk milleti." düsturuyla giriş yapılmıştır. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) Devletin şekli ve nitelikleri aynen korunarak 1'inci maddede ele alınmış, "Bu madde değiştirilmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez." hükmü konulmuştur. Hakları düzenleyen tüm maddelerdeki sınırlama sebepleri kaldırılmıştır. Temel hak ve hürriyetlerin kapsamı taraf olduğumuz İnsan Hakları Sözleşmesi baz alınarak kanunla belirlenmesi esas alınmıştır. Yine, yasama organına millî birliği sağlama görevi, yürütme için kurumsallaşmış başkanlık sistemi, yargı için bağımsız ve tarafsız yapılanma anlayışı öne çıkarılmıştır. Bu kapsamda, milletvekilliği dokunulmazlığı yeniden düzenlenmiş, Meclis Başkanına ara buluculuk görevi üstlenmiş, başkan ve 2 yardımcısının seçimle gelmesini başkanlık kabinesinin programının da Meclise getirilmesi esası getirilmiştir yani yeni bir statüye kavuşturulmuştur. Üniter devlet yapısı da -özellikle burayı söylüyorum- Anayasa da açıkça yer almıştır.

Yani biz böyle el kol hareketiyle hakaret ederek falan politika yapmayız Milliyetçi Hareket Partisi olarak, biz çıkarız burada yasayı Anayasa yaparız; müsamahanıza sığınıyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: MHP, Anayasa, Mahkemesine, kafayı, taktı,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Sitemizin çalışmalarını nasıl buldunuz ?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
50
38
1
5
15
21
2
Konyaspor
42
33
3
6
12
21
3
Beşiktaş
35
34
7
5
10
22
4
Hatayspor
35
32
8
2
11
21
5
Adana Demirspor
34
30
6
7
9
22
6
Başakşehir FK
34
30
6
4
10
20
7
Fenerbahçe
33
33
6
6
9
21
8
Alanyaspor
32
32
7
5
9
21
9
Gaziantep FK
31
27
8
4
9
21
10
Fatih Karagümrük
30
29
8
6
8
22
11
Sivasspor
30
28
5
9
7
21
12
Kayserispor
28
29
7
7
7
21
13
Galatasaray
27
26
8
6
7
21
14
Giresunspor
25
20
10
4
7
21
15
Antalyaspor
23
22
10
5
6
21
16
Kasımpaşa
21
24
10
6
5
21
17
Göztepe
21
24
10
6
5
21
18
Altay
18
23
13
3
5
21
19
Çaykur Rizespor
18
19
13
3
5
21
20
Yeni Malatyaspor
15
17
14
3
4
21
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1
Haber Yazılımı